KÜLTÜR YAYINLARI

Zeytinburnu Belediyesi'nin çeşitli konularda yayınladığı kitapları bu sayfadan indirebilirsiniz...

Eskiz Defterlerimden Osmanlı Mimarisi

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:PDF

Eskiz Defterlerimden Osmanlı Mimarisi

Serap Ekizler Sönmez tarafından hazırlanan kitapta Osmanlının başlangıcından sonuna kadar dönem dönem önemli eserler üzerinden geometrik desenler incelenmiştir. Çalışma tek kubbeli camilerden başlayıp Osmanlı Eklektik dönem sonuna kadar olan tarihsel süreç içinde ortaya konulmuş Osmanlı cami mimarîsine ait çizimlerin yapıldığı eskiz defterlerinden “Osmanlı Mimarîsi” ne ait olanlarından seçilerek oluşturulmuştur.

Çizimlerde genellikle silsileyi anlama çabasıyla yapılan çizimler kronolojik sıraya sahiptir. Desenlere müdahale etmeden kendi lezzeti ile sunulmuştur. Kitap sahasında önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Görüntülemek için tıklayın.

Zamanı Aşan Taşlar 1

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:PDF

Zamanı Aşan Taşlar 1

Doç. Dr. Süleyman BERK
Yalova Üniversitesi
İslâmi İlimler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Osmanlı mezarlıkları ve mezar taşları dün olduğu gibi bugün de herkesin ilgisini çekmektedir. Çünkü bu mezarlıklar, endamlı servileri, rengârenk çiçekleri ve sanat şâheseri taşlarıyla insana huzur veren mekânlardır. Mezar taşı kitâbeleri yapıları itibariyle de sanat ve estetiğin konusu olmuşlardır. Çok ince taş işçiliği, çeşitlilik arz eden başlıkları, taşıdıkları edebî ifadeler ve yazı sanatının çok güzel örneklerini taşımaları onları önemli kılmıştır.

Zamanı Aşan Taşlar kitabının 1. cildinde baş kısmında mezar taşlarının yapıları incelenmiş, başlıkları ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca mezar taşı kitabelerinde bulunan her unsurun anlamları üzerinde durularak açıklamalar yapılmıştır.

Bu ciltte Merkez Efendi Mezarlığı ile Yeni Kozlu Mezarlığı'nın envanteri okumaları ve fotoğrafları ile verilmiştir.

Görüntülemek için tıklayın.

Zamanı Aşan Taşlar 2

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:PDF

Zamanı Aşan Taşlar 2

Doç. Dr. Süleyman BERK
Yalova Üniversitesi
İslâmi İlimler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Zamanı Aşan Taşlar kitabının 2. cildinde Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan hazire ve mezarlık alanlarından Eski Kozlu, Çamlık, Çamlık 4. Ada, Eski Topkapı Mezarlığı, Yenikapı Mevlevihânesi Haziresi ve Hâmûşân, Silivrikapı Ayvalık Mezarlıkları, Maltepe, Yedikule, Dedeler, Tâhir Efendi, mezarlıkları, Erikli Baba Tekkesi, Arakiye Mehmed Çavuş Camii, Abdülbâkî Paşa Dârulkurrâsı hazireleri mezar taşları envanteri fotoğrafları ve okumaları ile yer almaktadır.

Kültürümüz için çok önemli olan bu envanter çalışmasını Zeytinburnu Belediyesi kıymetli araştırmacılara sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Görüntülemek için tıklayın.

Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu 1

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:PDF

Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu 1

Editör: Fatma M. Şen

188 Sayfa / 2015 İstanbul

Günümüzde ülkelerin uygarlık seviyesi müzelerinin çeşitliliği ve sayısıyla ölçülmektedir. Türkiye, büyük tarihî mirasına rağmen, müzecilik imkanlarını henüz tam olarak kullanamamıştır. Tıbbın gelişimini yansıtan, bizleri sağlıkla ilgili konularda bilgilendirip bilinçlendiren tıp tarihi ve sağlık müzeleri ise ülkemizde neredeyse yok gibidir. Oysa canlı hayatıyla ilgili her bir tarihi nesne geçmişimizi şekillendirmiştir ve geleceğimizi belirlemektedir.

Görüntülemek için tıklayın.

Tıp Tarihi

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:PDF

Tıp Tarihi

Prof. Dr. Ali Haydar Bayat

368 Sayfa / 2016 İstanbul

Bir tıp tarihi eserinin önsözünde geçen “yeryüzünde vücut acısının koparttığı ilk çığlık hekim çağıran ilk ses olmuştur; ancak bu sese ne zaman cevap verildiğini bilememekteyiz” cümlesinden anlaşılacağı gibi, tarihin en eski mesleklerinden biri olan tıp, binlerce yıldır çeşitli coğrafyalarda ve zamanlarda, birbirinden farklı yollardan gelişerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır.

Görüntülemek için tıklayın.

100.Yılında Çanakkale

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

100.Yılında Çanakkale

ÇANAKKALE SAVAŞLARI, Türk milletinin hafızasına kazınan, hatırası hep taze kalan, üzerinden geçen yıllara rağmen hâlâ coşkuyla anılan büyük bir zafer, kahramanlık ve mücadele örneğidir. Çanakkale Savaşları farklı milletlerden insanları aynı cephede buluşturan, kara, deniz ve havada çok çetin mücadelelere sahne olan, benzeri görülmedik, kendine özgü özellikler taşıyan sıra dışı bir mücadeledir.

İtilaf Devletleri’ne mensup savaş gemilerinin boğazın Anadolu ve Rumeli yakasındaki tabyaları bombalamasıyla başlayan savaş, 19, 20, 25 Şubat ve 5 Mart günlerindeki saldırılarla devam etmiş, nihayet, İtilaf Devletleri kuvvetlerinin 18 Mart 1915’te üç tümen halinde saldırıya geçmeleriyle zirveye çıkmış, sonunda, düşmanın Çanakkale›nin geçilemeyeceği gerçeğini kabul ederek donanmalarını çekmeleriyle sona ermiştir. İtilaf Devletleri Çanakkale’yi denizden geçemeyince, 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na karadan taarruz etmiştir. Ancak kara savaşlarında da ağır yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri 9 Ocak 1916’da Çanakkale’den çekilmek zorunda kalmışlardır.

Görüntülemek için tıklayın.

Necip Fazıl Kitabı

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Necip Fazıl Kitabı

"kalır dudaklarda şarkımız bizim"

605 Sayfa - Eylül 2015

Necip Fazıl Kitabı, Necip Fazıl'ın 110. doğum yılı vesilesiyle 31 Mayıs 2014 tarihinde "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" adıyla Zeytinburnu Belediyesi'nce tertiplenen Necip Fazıl sempozyumunda sunulan tebliğlerle Necip Fazıl'ın hayatını, edebi, Fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşuyor.

Ana hatları itibariyle değerlendirme yapıldığında Necip Fazıl Kitabı'nda Necip Fazıl'ın ilgi alanlarının genişliğinden ilhamla, sosyal bilimlerin farklı alanlarında ve muhtelif konularda makaleler yer alıyor. Ağırlıklı olarak Türkiye'deki temel siyasî, sosyal ve kültürel tartışma konuları çerçevesinde kaleme alınan yazılar, Necip Fazıl'ın düşüncelerine daha iyi nüfuz etmeyi mümkün kılacak nitelikte.

Görüntülemek için tıklayın.

Hane’lerden Numaralı Ev’lere Osman Nuri Ergin’den 1927 İstanbul’u Bina ve Arazi Cetvelleri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Hane’lerden Numaralı Ev’lere

Osman Nuri Ergin’den 1927 İstanbul’u Bina ve Arazi Cetvelleri

Erol ÖLÇER

Hane’lerden Numaralı Ev’lere Osman Nuri Ergin’den 1927 İstanbul’u Bina ve Arazi Cetvelleri isimli bu hacimli çalışma Erol Ölçer tarafından yayına hazırlandı. Çalışmanın ana kaynağı, 1927 Nüfus Tahriri hazırlık çalışmaları kapsamında İstanbul’da yapılan nümerotaj esnasında, başında “Mektupçu Osman Bey” diye bilinen Osman Nuri Ergin’in bulunduğu, Şehremaneti Nümerotaj Heyeti’nin hazırladığı bina ve arazi istatistik cetvelleri. Bu cetvellerde 90 mıntıka, 6800 küsur sokak ve caddede bulunan binalar mahiyet, kat adedi ve yapı türü bakımından sıralanıyor.

Hane’lerden Numaralı Ev’lere’nin esasını, mevzu bahis evrakın yeni harflere aktarılması oluşturmakla beraber kitapta önemli ekler de yer alıyor. “Tahrir Memurlarına Mahsus Mufassal Talimatname”, 1927 senesi itibarıyla İstanbul hamamları ve karakollarına ait listeler, Mimar Kemaleddin Bey’in “Eski İstanbul ve İmar-ı Belde Belası”, “İmar-ı Belde Fikrinin Yanlış Tatbikinden Mütevellid Tahribat” başlıklı kıymetli yazıları ile Celal Esad Bey’in “Yarınki İstanbul: İstanbul’u Nasıl İmar Etmeli” yazısı bu eklerden sadece bir kaçı.

Görüntülemek için tıklayın.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 5,3 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Tabiattan toplanagelen bitkilerin tarım yoluyla ehlileştirilmeye başlanması insanlık tarihinde önemli bir basamak teşkil ediyor. Belirli bitkilerin biraraya getirilerek büyük ve gösterişli bahçeler kurulması da binlerce yıl öncesine uzanıyor.

Akademik amaçla ilk botanik bahçeleri Rönesans devrinde Padova ve Pisa şehirlerinde kuruldu. Zamanla Avrupa’nın merkezi şehirlerinde birbiri ardından botanik bahçeleri açıldı. Bu bahçeler tıbbi bitkilerden faydalanarak yapılan tedaviler için birer araştırma sahası oldu.

18. yüzyılda bitkinin üreme organlarını temel alarak yeni bir sınıflandırma sistemi kuran Carl Linnaeus botanik bilimine yeni bir bakış kazandırdı. Kolonizasyon devrinde koloni ülkelerde tropikal ortamlarda yetişen bitkilerle botanik bahçeleri oluşturulması, bu bitkilerin Avrupa ülkelerine taşınarak seralarda yetiştirilmesi için bir hazırlık aşaması oldu.

Görüntülemek için tıklayın.

Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale’de
Türk Donanması
Fevzi [Kurtoğlu]

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 5,3 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale’de
Türk Donanması
Fevzi [Kurtoğlu]

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Yrd. Doç. Dr. Levent DÜZCÜ

Üzerinden bir asır geçen Birinci Dünya Savaşı’nın en az bilinen ve ihmal edilen yönü denizlerdeki mücadeleler olmuştur. Her ne kadar son yıllarda Çanakkale muharebelerinde 18 Mart 1915’in deniz zaferi olarak kutlanması bir farkındalık oluşturmuş ise de savaş boyunca Türk Donanması’nın Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’ndeki yoğun faaliyetleri ile savaşın diğer cephelerinde bahriyelilerin lojistik destek ve gayretleri yeterince ilgi görmemiştir. Yayına hazırladığımız eser Birinci Dünya Savaşı’nda ve Çanakkale’de Türk Donanması’nın faaliyetlerini ihtiva etmektedir ve denizcilik tarihi alanındaki önemli bir boşluğu dolduracak içeriktedir. Eseri kaleme alan deniz tarihçisi Fevzi Kurtoğlu’nun döneme şahitlik etmesi ise verdiği bilgileri daha da değerli kılmaktadır.

Görüntülemek için tıklayın.

Soğanlıdere
Çanakkale Destan’ından Bir Yaprak…

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 5,3 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Soğanlıdere
Çanakkale Destan’ından Bir Yaprak…

Cemil Yavuz

Şubat 2015

İster arkeologların titiz ve steril f›rçalar›yla olsun, ister tarlasını süren çiftçilerin duygusuz sabanlarının keskileriyle olsun, isterse iş makinelerinin kaba güçleriyleolsun; toprağın altından çıkarılan kemiler bizi her zaman buruk bir duyguyla karşı karşıya bırakır. Geçmişten kalan bir yaşanmışlık hissi önümüze çıkan o kemiklerde apansızın somutlayir ve bizi, toprağın altında kalmış acıklı hayat hikayeleriyle yüzleştirir. Kaçamayız o hikayelerden.

Tarih belki, evet, galiplerin kalemleriyle yazılır. Belki yanıltır bizi. Ancak boz toprağın altından birdenbire görünüveren bir kafatası parçası, bir uyruk kemiği, kırılmış bir bacak, parçalanmışl bir elmacık kemiği, kendisinden başka bir yoruma mahal bırakmayacak biçimde gerçektir. Önümüzdedir ve kaçınılmaz biçimde trajiktir. İnsanın içini burkacak biçimde insanlık durumuna aittir.

Görüntülemek için tıklayın.

Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,05 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları

İstanbul'da Mesire Kültürü

Murat Candemir

328 sayfa • Ocak 2015

Mesireler, Osmanlı döneminde İstanbul'un vazgeçilmez mekanlarıydı. İnsanların nefes aldığı, sosyalleştiği, oyunlar oynayıp şenlikler düzenlediği yerlerdi buralar. Veliefendi ve Çırpıcı Çayırları ise eski İstanbul'un en ünlü mesire yerlerindendi. Ahalinin ortak hayat sahası, çocukların ve gençlerin çıkıp gezindikleri, oynadıkları ve hayatı ortaklaşa yaşadıkları yerlerdi.

Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları kitabında Murat Candemir, hatırlanmayı, kayıt altına alınmayı hatta canlandırılmayı çoktan hak eden bir eski İstanbul adetini, mesire kültürünü ve mesire yerlerini inceliyor.

Kendisi de bir Zeytinburnulu olan Murat Candemir'in uzun süren arşiv taramaları sonucunda ortaya çıkan eseri, iki ana kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda Osmanlı mesire geleneği genel hatlarıyla incelenirken ikinci kısımda bu geleneğin Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları ile bağlantıları kurulmaya çalışılıyor. Kitapta ek olarak, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in Veliefendi Çayırı ve Çeşmesi'ne yaptığı gezinin gözlemleri ve Şeyhülislam Veliyüddin Efendi'nin kısa biyografisi de yer alıyor.

Görüntülemek için tıklayın.

Şehir Sokak Hafıza

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,05 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Şehir Sokak Hafıza

Kuyulu'dan Biçki Yurdu'na Osman Nuri Ergin ile İstanbul Sokak Adları

Erol Ölçer

744 Sayfa - Eylül 2014

Bir şehrin tarihi, aynı zamanda o şehrin hafızasıdır. Gelişmiş şehirlerin en önemli özellikleri, tarihi hafızalarına sahip çıkmalarıdır.

Sokak Şehir Hafıza, İstanbul’un ve Zeytinburnu’nun sokakları, mahalle ve semtleri üzerine yoğunlaşmış, çok değerli bir çalışma. Odak noktası olarak 1927 yılındaki Nüfus Tahriri dönemine eğiliyor.

Tabii kitabımızın içeriğinde dönemin sokak isimleri, eski levhalar, nahiye ve şube taksimatına ilişkin ayrıntılı, zevkli ve ilginç bilgiler de yer alıyor. Dolayısıyla cumhuriyetimizin ilk yıllarının yerleşim kültürüne ve şehir kimliğine dair eşsiz bir “hafıza” çalışması aynı zamanda. Yani şehir kültürü ve tarihiyle ilgili kalıcı bir değer taşıyor.

Bu değerin gelecek kuşaklara aktanlabilmesi için ortaya konulan değerli emeği bütün okurlarımızın hakkıyla takdir edeceğinden eminiz.

Görüntülemek için tıklayın.

Kuş Evleri (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 72,69 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Şefkat Estetiği Kuşevleri

Mehmet Aycı

259 Sayfa / Ocak 2010

smanlı coğrafyasına baktığımızda; pek çok iyi şeyle birlikte şehirleri süsleyen bir yapıyla karşılarız. Bu, Türklerin dünya mimarisine kattığı akıl almaz incelikteki kuşevleridir ve doğrusu kuşlara ev yapmak yüzyıllardır süzüle zenginleşe gelen bir medeniyet anlayışının mimaride taçlanmasından başka bir şey değildir.

Şefkat Estetiği Kuşevleri kitabı, Mehmet Erdoğan’ın yayın yönetmenliğinde Mehmet Aycı, Semavi Eyice, Nusret Çam, Fatih Müderrisoğlu, Malik Aksel, Baha Tanman, Acar Avunduk, Metin Sözen, Şenol Korkut, Seyyid Hüseyin Nasr ve Mustafa Kara’nın yazılarından oluşan önemli bir kaynak eserdir.

Görüntülemek için tıklayın.

Cahide Keskiner Minyatürler Kitabı (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 14,96 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Minyatürler Kitabı - Cahide Keskiner

Zehra Çekin

160 Sayfa / Nisan 2008

İslam dünyasında resmin temsilcisi minyatürdür. Süsleyiciliği yanında kuvvetli bir anlatım gücüne ve kendine has bir estetiğe sahip olarak değişik üsluplar altında asırlar boyu gelişimini sürdürmüştür. Türk minyatür sanatının en parlak dönemleri III. Murat’ın saltanat yıllarına rastlar. Osmanlı Türk minyatürü son aşamasını XVIII. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirmiş, bu yüzyılın sonlarına doğru Batı resim sanatına duyulan aşırı ilgi nedeniyle yerini yağlıboya resim tarzına bırakmıştır.

Cahide Keskiner Minyatürler Kitabı, minyatür ve tezhib sanatçısı Cahide Keskiner’in yarım asırlık çalışmasının bir kısmından oluşmaktadır. Gayretleriyle ve hamiyetperverlikleriyle geleneğimizin bu en önemli sanatlarını diri tutan ve her geçen gün yeniden serpilip gelişmesini sağlayan sanatçılarımızdan Cahide Keskiner’in çalışmaları bizleri minyatür sanatının labirentlerinde eşsiz bir maceraya çıkarıyor.

Görüntülemek için tıklayın.

ZEYTİNBURNU Surların Öte Yanı Türkçe-İngilizce (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 23,55 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Surların Öte Yanı Zeytinburnu

Burçak Evren

521 Sayfa / Kasım 2006

Surların Öte Yanı Zeytinburnu / The Other Side Of City Walls, daha önce Surların Öte Yanı adıyla sadece Türkçe olarak yayımlanan kitabımızın eklerle genişletilmesi ve İngilizceye çevrilmesiyle ortaya çıkmıştır.

İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Zeytinburnu, her geçen gün yeni yapılara, yeni yaşam alanlarına kavuşmakta. Dolayısıyla Zeytinburnu’nun kentsel görüntüsü de zamanla değişip gelişmekte. Surların Öte Yanı Zeytinburnu / The Other Side Of City Walls kitabında bu değişiklikler görsel olarak aktarılmaya çalışılmıştır.

Yine, birer açık hava müzesi durumunda olan, tarih bilincimize ve toplumsal hafızamıza büyük katkılar sağlama potansiyeline sahip Merkezefendi, Tahir Efendi, Dedeler, Kozlu, Yeni Kozlu, Silivrikapı, Ayvalık, Seyyid Nizam gibi hazire ve mezarlıklar da önemli akademisyenlerin katkılarıyla gerek makaleler gerek görsel evraklarla desteklenerek kitaba eklenmiştir.

Görüntülemek için tıklayın.

Zamanı Aşan Taşlar (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 40,23 MB
DOSYA TÜRÜ:ZIP

Zamanı Aşan Taşlar

Zeytinburnu’nun Tarihi Mezar Taşları

Dr. Süleyman Berk

351 Sayfa / Kasım 2006

Dr. Süleyman Berk’in yayına hazırladığı Zamanı Aşan Taşlar: Zeytinburnu’nun Tarihi Mezar Taşları kitabı, Zeytinburnu sınırları içerisinde bulunan on beş mezarlık alanındaki tarihi mezar taşlarına envanter numarası verilip, fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınması çalışmaları sırasında oluşmuştur. Kitapta mezar taşı kitabelerinin yanı sıra Zeytinburnu’nda kitabesi bulunan tarihi yapıların kitabelerinin okunuşu ve fotoğraflarına da yer verilmiştir.

Görüntülemek için tıklayın.

Zamanı Aşan Taşlar Envanter (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 15,69 MB
DOSYA TÜRÜ:ZIP

Zamanı Aşan Taşlar Envanter (TÜKENDİ)

Zeytinburnu’nun Tarihi Mezar Taşları

Dr. Süleyman Berk

520 Sayfa / Kasım 2006

Osmanlı mezarlıklarının bugüne taşıdıkları bilgiler açısından insanlık tarihinde benzersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Mezar taşlarının dilini bilen biri, üzerinde hiç yazılı kayıt olmasa bile, süslemelerinden, kavuğun şeklinden vb. hem o mezarda yatan kişinin kimliği, hem de yaşanan devir hakkında şaşılacak zenginlikte bilgiye ulaşılabilir.

Dr. Süleyman Berk’in yayına hazırladığı Zamanı Aşan Taşlar: Zeytinburnu’nun Tarihi Mezar Taşları Envanter kitabında, Zeytinburnu sınırları içinde belirlenen on beş mezarlık alanındaki tarihi mezar taşları, envanter numarası verilerek kayıt altına alınmış, fotoğrafları çekilmiş ve kitabeleri okunarak transkribe edilmiştir. Kitapta mezar taşı kitabelerinin yanı sıra Zeytinburnu’nda kitabesi bulunan tarihi yapıların kitabelerinin okunuşu ve fotoğraflarına da yer verilmiştir.

Görüntülemek için tıklayın.

Zeytinburnu'nun Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Yapısı

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 2,66 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Zeytinburnu’nun Sosyo-Ekonomik ve Sosyal Yapısı

Prof. Dr. Sedat Murat, Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz

260 Sayfa / İstanbul 2005

Zeytinburnu’nun Sosyo-Ekonomik ve Sosyal Yapısı, ilçenin bugünkü sosyo-ekonomik ve siyasal yapısının her yönüyle anlatılması ve geleceğe ışık tutulması amacıyla Prof. Dr. Sedat Murat ve Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz tarafından hazırlanmıştır. Çalışma hazırlanırken dağınık durumdaki rakamlar bir araya getirilmiş ve sınıflandırılmış, Zeytinburnu ilçesinin ülke içindeki konumu, İstanbul ili ve diğer ilçelere göre ekonomik, sosyal ve siyasi yapı özellikleriyle ilgili ayrıntılı tablolar ve grafikler oluşturulmuş, bu tablo ve grafikler değerlendirilmiş ve ilmi standartlara uygun sistematik metinler oluşturulmuştur.

Görüntülemek için tıklayın.

ZEYTİNBURNU Surların Öte Yanı(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 23,55 MB
DOSYA TÜRÜ:ZIP

Surların Öte Yanı Zeytinburnu

Burçak Evren

256 sayfa /Mayıs 2003

Bugün İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Zeytinburnu, her geçen gün yeni yapılara, yeni yaşam alanlarına kavuşmakta. Dolayısıyla Zeytinburnu’nun kentsel görüntüsü de zamanla değişip gelişmekte. Surların Öte Yanı Zeytinburnu kitabında bu değişiklikler görsel olarak aktarılmaya çalışılmıştır.

“Bir Semt Monografisi” olarak sınıflandırılabilecek bu eser; “Bizans Dönemi”, “Balıklı Ayazması ve Kilisesi”, “Osmanlı Dönemi”, “Kazlıçeşme”, “Tekkeler, Camiler ve Çeşmeler”, “Surlar”, “Mevlevihane”, “Sağlık Kuruluşları”, “Ekonomi Nüfus Yapısı”, “Eğlence - Spor”, “Yaşamın Öbür Yüzü” başlıkları altında Zeytinburnu semtinin geçmişini de içine alan bir şimdiki zamanda dört başı mamur resmini ortaya koymaktadır.

Görüntülemek için tıklayın.

Son Kale Çanakkale

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 13,55 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Son Kale Çanakkale Senaryo Kitabı

Ahmet Okur

120 Sayfa / Şubat 2005

Ahmet Okur yönetmenliğinde 15 Haziran 2003 günü başlayıp 15 Şubat 2004 tarihinde bitirilen “Son Kale Çanakkale”, izleyici ve eleştirmenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Filmin ardından alınan övgülerden sonra “Son Kale Çanakkale” belgesel filminin kitap haline getirilmesine karar verildi. Bir senaryo metin olarak kurgulanan Son Kale Çanakkale, bu haliyle hem senaryo tekniğini merak edenlere hem de Çanakkale Muharebesi’ne ilgi duyan okuyuculara hitap etmektedir.

Görüntülemek için tıklayın.

Soğanlıdere (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 631,67 KB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Soğanlıdere: Çanakkale Destanı’ndan Bir Yaprak

Cemil Yavuz

174 Sayfa / Mart 2005

Yıllar önce on binlerce vatandaşımızı “bu topraklar için toprağa düşmüş asker”in ölümsüz yurduna, Çanakkale’ye götürmek için çalışmalar başlatmıştık. Çalışmalarımız sırasında şehitlerimizin mezarlarının dağınık ve bakımsız halini görmek ise omuzlarımıza bir başka sorumluluk yüklemişti. Bir an önce harekete geçerek, onları hakkıyla hatırlamak için, Soğanlıdere mevkiinde yüzlerce yıl sonra bile olsa torunlarının gelip ruhlarına Fatiha’lar okuyabileceği bir şehitlik meydana getirdik.

Soğanlıdere Çanakkale Destanı’ndan Bir Yaprak, bu mevkiin hikâyesidir. Hem Türk hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğuran Çanakkale Muharebeleri’nde yazılan kahramanlık destanlarından bir cüz, bir yapraktır…

Görüntülemek için tıklayın.

Uluslararası Göç Sempozyumu 2006

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 51,9 MB
DOSYA TÜRÜ:ZIP

8 – 11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri

676 Sayfa / Haziran 2006

Zeytinburnu Belediyesi, gerek Türkiye’nin çeşitli illerinden gerek dünyanın muhtelif yerlerinden göç alan, göçlerle kurulan bir kent sayılabileceği için bu meseleye dikkatle eğilmeyi ve göç hakkında düşünmeyi kendine bir görev bilmiştir. Bu bilinçle 8 – 11 Aralık 2005 tarihleri arasında uluslararası bir “Göç Sempozyumu” düzenlemiştir. Bu sempozyumda dört gün boyunca on genel oturum gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda 69 bildiri ve konuşma sunumu yapılmış olup göç olgusu bütün yönleriyle ele alınmıştır.

Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler kitabı, sempozyumda sunulan bildiri ve konuşmaların, İngilizce çevirileri ile birlikte kitaplaştcırılmasından oluşmuştur.

Görüntülemek için tıklayın.

Uluslararası Göç Sempozyumu 2005 (Değerlendirme ve Sonuç Raporu)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 2,2MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

8 – 11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri

676 Sayfa / Haziran 2006

Zeytinburnu Belediyesi, gerek Türkiye’nin çeşitli illerinden gerek dünyanın muhtelif yerlerinden göç alan, göçlerle kurulan bir kent sayılabileceği için bu meseleye dikkatle eğilmeyi ve göç hakkında düşünmeyi kendine bir görev bilmiştir. Bu bilinçle 8 – 11 Aralık 2005 tarihleri arasında uluslararası bir “Göç Sempozyumu” düzenlemiştir. Bu sempozyumda dört gün boyunca on genel oturum gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda 69 bildiri ve konuşma sunumu yapılmış olup göç olgusu bütün yönleriyle ele alınmıştır.

Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler kitabı, sempozyumda sunulan bildiri ve konuşmaların, İngilizce çevirileri ile birlikte kitaplaştırılmasından oluşmuştur.

Görüntülemek için tıklayın.

Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu 2007 (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 140,35 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

1-2 Aralık 2007 Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu Bildirileri

Çeviri: Cenk Atayeter, Didem A. Bayer

457 Sayfa / Eylül 2008

1 - 2 Aralık 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu” boyunca 7 farklı oturumda 53 bildiri sunuldu. Bu sempozyumu farklı kılan en önemli özellik, göçün sadece olumsuz etkilerinin değil aynı zamanda olumlu etkilerinin de uzmanlar tarafından tartışılmasıydı.

Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu Bildiriler kitabında, “Göç Yolculuğunda Kadınların İstismarı ve Yaşadıkları”, “Batıdan Doğuya, Doğudan Batıya Göçün Farklılaşan Sonuçları”, “Göç ve Mültecilikle İlgili Hükümet Politikalarının Kadın Sorunları Açısından Analizi”, “Göç ve Kimlik”, “Kadının Güçlendirilmesi”, “Göçle Gelen Şiddet ve Toplumsal Yabancılaşma”, “Göçün Psikolojik Etkileri”, “Kadın Ticareti”, “Kadınların Göç Yolculuğunun Kendine Özgü Koşulları” gibi başlıklar altında sempozyumda sunulan tebliğler Türkçe ve İngilizce olarak yer alıyor.

Görüntülemek için tıklayın.

İsmail Küçük'ün Objektifinden ZEYTİNBURNU (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 9,50 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Fotoğraflarla Zeytinburnu

İsmail Küçük

167 Sayfa / Mayıs 2003

Fotoğraflarla Zeytinburnu, usta fotoğraf sanatçısı İsmail Küçük’ün vizöründen Zeytinburnu’nun fotoğraflarla hikâyesidir. Uzun yıllar boyunca kaderine terk edilmiş, adı ihmal ve imkânsızlıklarla anılan bir semtin hayallerin ötesine taşınmasının hikâyesi.

Fotoğraflarla Zeytinburnu, siyah beyaz ve eksik Zeytinburnu fotoğrafının, eksik parçalarının tamamlanması ve renkli ve modern bir kentin doğuşunun hikâyesidir.

Görüntülemek için tıklayın.

Defter-i Dervişan

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 9,5 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Defter-i Dervişan

Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri

Bayram Ali Kaya, Sezai Küçük

480 Sayfa / Ocak 2011

Yenikapı Mevlevihanesi, Mevlevi tarikatının en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhleri, Mevleviliği en güzel şekilde temsil etmelerinin yanında bugün araştırmacılar için hazine değerinde olan farklı bir uygulamaya da imza atmışlardır.

XVIII. yüzyılın son çeyreğinden tekkelerin kapatıldığı tarihe kadar bu dergâhta görev yapan postnişinler, Defter-i Dervişan ismini verdikleri iki ayrı deftere; bir tür günlük tarzında notlar tutmuşlardır. Dergâhın içi veya çevresinde meydana gelen olaylar ile yaşananların, şeyh atanma veya azillerinin, dergâhta çileye giren, hücreye yerleşen, arakıye veya sikke giyen derviş ya da muhibbanın, dergâha çeşitli geliş veya gidişlerin, dergâhın geçirdiği tamirat ve tadilatların kısaca dergâh veya çevresiyle ilgili hemen her şeyin kaydedildiği bu iki defter, günümüze ulaşmış olup erbabı için benzersiz bir kaynak durumundadır.

Görüntülemek için tıklayın.

Sessiz Yaşadım

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,33 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Sessiz Yaşadım Matbuatta Mehmet Akif 1936 - 1940

İsmail Kara, Fulya İbanoğlu

799 Sayfa / Mart 2011

İsmail Kara ve Fulya İbanoğlu öncülüğünde hazırlanan Sessiz Yaşadım Matbuatta Mehmet Akif 1936-1940 isimli eser, Akif hakkında şu ana kadar yazılmış en kapsamlı eserlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sessiz Yaşadım, Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini, çevresini, fikirlerini ve onun etrafındaki hissiyatı ve tartışmaları kapsıyor.

Kitapta, Âkif'in Mısır'dan dönüşü, İstanbul'da karşılanışı, toplumdaki Âkif hissiyatı Akif'in Mısır'dan döndüğü 1936 Haziran'ından vefatı ve ardından gelen birkaç yılın bütün yayınları taranarak kronolojik olarak bir araya getirildi.

Büyük şairin bu süreç içerisinde yaşadıkları, yapılan kapsamlı kaynak taramasıyla 799 sayfalık bu nadide eserde okuyucuyla buluşma imkanı buldu.

Görüntülemek için tıklayın.

Bilgelikler Divanı

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 4,19 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Bilgelikler Divanı

N. Ahmet Özalp

386 Sayfa / Şubat 2012

Hikemi şiir, Türk şiirinin en başından beri sürüp gelmekle birlikte Nâbi ile bir okula dönüşür. 18. yüzyıldan başlayarak “Halep kumaşı” imgesiyle anılan bu şiir, klasik şiirimizin en önemli damarlarından birini oluşturur.

N. Ahmet Özalp’ın hazırladığı Bilgelikler Divanı hikemi şiir tanımlamasına uygun mısra ve beyitlerden oluşan bir seçkidir. Bilgelikler Divanı’nda çizgide Sultan Veled’den Yahya Kemal’e uzanan çizgide yalnız Sabit , Sami, Seyyid Vehbi, Koca Ragıp Paşa gibi Nabi ekolünün temsilcilerinin değil tüm şairlerin aynı nitelikteki şiirleri de yer alıyor.

Görüntülemek için tıklayın.

Arif Şentürk

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 13,6 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Arif Şentürk

Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı

Süleyman Şenel

320 Sayfa / Nisan 2013

Süleyman Şenel’in bir sözlü tarih çalışması olarak hazırladığı Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı: Arif Şentürk kitabı, Arif Şentürk’ün Kumanova’dan Zeytinburnu’na uzanan hayatının kendi dilinden anlatımını, onun hakkında söylenenleri ve diskografisini içeriyor.

Onun hayatı; çağlar boyunca, sur dibinde süregelen kültürlerarası kaynaşmanın tarihini, bu tarih içinde şekillenen yerleşik düzen karakteristiğini, yerleşik düzenin sosyo-kültürel kimliğini ve dahası İstanbul’un göç devinimini tanımlıyor.

Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı kitabı, ismi Zeytinburnu’yla özdeşleşmiş; 72 yıllık ömrünün dörtte üçünü Zeytinburnu’nda geçirmiş Arif Şentürk’e, sanat hayatının 50. yılı dolayısıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın, sevenleri adına sunduğu mütevazi bir armağandır.

Görüntülemek için tıklayın.

İsmail Azeri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 5,3 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

İsmail Azeri
Zeytinburnu'nda Bir Âşık

Ekrem Ayyıldız

201 Sayfa / Mart 2012

Âşıklık geleneğimizin en güçlü merkezlerinde bulunmuş önemli temsilcilerinden biri de İsmail Azeri’dir. Tebriz’de dünyaya gelmiş olan İsmail Azeri, âşık bir dedenin torunu, âlim bir babanın oğludur. Kars’ta yetişmiş ve âşıklık geleneğini burada öğrenmiştir. Annesinden dinlediği deyişler, divanlar beslemiştir ruhunu.

Ömrünü sazına ve sözüne adamış, âşıklık geleneğinin yaşayan çınarı Zeytinburnulu Âşık İsmail Azerî’nin, hayatı ile eserlerinin yer aldığı Zeytinburnu’nda Bir Âşık İsmail Azeri kitabı, İsmail Azerî’nin zorluk, yokluk içinde geçen çileli hayatının tüm yönleriyle anlatıldığı bir sözlü tarih çalışmasıdır.

Görüntülemek için tıklayın

Itri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 2,84 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Itri Bir Medeniyet Bestekârı

Doğan Dikmen, Yalçın Çetinkaya

48 Sayfa / Mayıs 2003

Itrî, sadece Osmanlı mûsikîsi için değil, bütün İslâm mûsikî kültürü için çok önemli bir şahsiyettir. Vefatının üzerinden 300 yıl geçmiş olmasına rağmen, günümüze ulaşabilen az sayıdaki eserleriyle, özellikle Nevâ makamındaki Kâr'ı, Segâh makamındaki Tekbîr'i ve Segâh Yürük Semâisi ile Itrî'nin gerçekten önemli bir "medeniyet bestekârı" olduğu anlaşılmaktadır. Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi, "öz mûsikîmizin pîri"dir Itrî.

2012 yılının UNESCO tarafından Uluslararası Itri Yılı seçilmesi sebebiyle ülkemizin önemli sanatçılarıyla, Itrî'nin bugüne ulaşmış eserlerinden bir seçki yapılmış; Itri: Bir Medeniyet Bestekârı başlığı ile bir CD albümü ve kitapçık olarak yayınlanmıştır.

Görüntülemek için tıklayın

Tekke Kapısı

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 11,8 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Tekke Kapısı

Yenikapı Mevlevihanesi’nin İnsanları

Bayram Ali Kaya

504 Sayfa / Mart 2012

Bayram Ali Kaya tarafından hazırlanan Tekke Kapısı, kurulduğu günden bu yana ilim, irfan, aşk, kültür ve sanat ocağı olarak önemli roller üstlenen; birkaç kez yanmasına rağmen kaknüs misali her defasında küllerinden yeniden doğarak büyük hizmetlere vesile olan Yenikapı Mevlevihanesi’nin insanlarını anlatıyor.

Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, Yenikapı Mevlevihanesi’nin tarihine dair genel hatlarıyla bilgiler veriliyor, ikinci ve ana bölümde bu dergâhtan yetişmiş buradan feyz almış, dergâhın şeyh, müntesip ve muhiblerinden oluşan kültür tarihimizin önemli pek çok isminin olduğu 69 kişinin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriliyor. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise bu dergâhta bevvablık, duacılık, kafesçilik, kazancılık, meydancılık vb. hizmetlerde bulunan görevliler; dergâh sakinleri ile başta dergâhın banisi olmak üzere buraya çeşitli katkılarda bulunmuş, dergâh tarihinde önemli yeri olan bazı şahsiyetlerin hayatları ve eserlerine yer veriliyor. Ayrıca kitabın sonuna büyük oranda şahıs, eser ve yer adlarından oluşan bir genel indeks eklenmiştir.

Görüntülemek için tıklayın

Yollar ve Kapılar

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 10,1 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Yollar ve Kapılar

Süleyman Faruk Göncüoğlu

192 Sayfa / Ağustos 2013

Yollar ve Kapılar kitabı, yükleri ve kullananlarının yanı sıra kendileri de devamlı değişen insanlığın “yorgun” hizmetkârlarının hikâyesini anlatıyor. Çok sayıda fotoğraf, harita ve küpürün yer aldığı 191 sayfalık eser, bugünkü Zeytinburnu’nu içine alan tarihi yarımadanın hikâyesine ışık tutuyor. Kitapta, sahil boyundan surlara uzanan yollar boyunca en büyük değişimin yaşadığı Cumhuriyet dönemi (1950-1959) ile surlardan Zeytinburnu’na açılan kapılar ve özellikle de Yedikule’ye geniş bir yer ayrılıyor..

Kadim Yollarından Yeni İmar Yollarına Değin Tarihi Yarımada İstanbul’un Zeytinburnu’na Doğru Uzanışı alt başlığıyla yayımlanan kitap, gerek görsel arşivi gerek yazarının zihin açıcı yorumlarıyla özellikle kültür tarihi alanında önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Görüntülemek için tıklayın

Debbağlıktan Dericiliğe

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 10,3 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Debbağlıktan Dericiliğe

İstanbul Merkezli Deri Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi

Prof. Dr. Ahmet Kala

269 Sayfa / Aralık 2012

Fatih Sultan Mehmet zamanında Kazlıçeşme’de faaliyete geçen deri sektörünün, Tanzimat dönemine kadar geçirdiği evrenin hikayesi, Debbağlıktan Dericiliğe: İstanbul Merkezli Deri Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi kitabıyla ortaya koyuldu.

Prof. Dr. Ahmet Kala, 269 sayfalık eserinde, Ahi Evren tarafından geliştirilen ahi esnaf ve sanayi teşkilatını, kümelenme modeli ve bu modele uygun kurulan debbağ sanayi birliklerini, vakıflar arasında inşa edilen İstanbul deri sanayi sitelerini, deri üretimini, deri sanayiinin doğuşunu ve Tanzimat’a kadar gelişimini ele alıyor.

Görüntülemek için tıklayın

Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildirileri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 4,2 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

12 -13 Mart 2011 Vefatının 75. Yılında Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildirileri

Vahdettin ışık

608 Sayfa / Kasım 2011

Zeytinburnu Belediyesi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin işbirliğiyle; Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Sekreteri Vahdettin Işık öncülüğünde yürütülen özenli çalışmaların ardından onlarca değerli bildirinin yer aldığı sempozyum, Vefatının 75. Yılında Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyum Bildirileri adıyla kitaplaştırıldı.

Açılışını dönemin Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yaptığı sempozyumda 32 akademisyen ve aydın tarafından yayınlanan bildiriler kitapta; “Akif ve Dönemi”, “Düşüncesi”, “Şiiri/Dili”, “Safahat”, “Akif Tahayyülü/Yansımalar” olarak 5 kategoriye ayrıldı.

Bu çalışma büyük Akif’in, bu büyük ruhun hikâyesine biraz daha yakından bakma niyetini taşıyor. Kitaptaki tebliğlerin onun büyük dünyasına bir adım daha yaklaşmamıza vesile olacağını umuyoruz.

Görüntülemek için tıklayın

Nüzhetü Esari'l Ahbar (TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 9,39 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Nüzhet-i Esrârü\'l-Ahyâr Der Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar Sultan Süleyman’ın Son Seferi

Feridun Ahmet Bey H. Ahmet Aslantürk, Günhan Börekçi

431 Sayfa / Temmuz 2012

Nüzhet-i Esrârü\'l-Ahyâr Der Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar, Sigetvar Seferi sırasında Sokollu Mehmed Paşa’nın sır katipliğini yapan Feridun Ahmet Bey tarafından 1558-1568 yıllarını kapsayacak şekilde ve hamisi veziriazamı ön planda tutan bir anlatımla kaleme alınmıştır.

Kitap, Giriş ve Neşir olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yazarı ve eserini tanıtıcı kısa yazılar, ikinci kısımda ise Nüzhet-i Esrâr’ın Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK) ve diğer nüshalarının tanıtımı, transkripsiyonlu metni ile belirli ölçülerde küçültülmüş tıpkıbasımı bulunmaktadır. Ayrıca bu kıymetli eserin uluslar arası düzeyde daha iyi tanınması amacıyla Giriş kısmındaki yazılar ile kitabın sonunda yer alan eser içindeki minyatürleri açıklayan fihrist, İngilizce çevirileriyle birlikte verilmiştir.

H. Ahmet Arslantürk ile Günhan Börekçi'nin hazırladıkları 431 sayfalık kitapta döneme ışık tutan 19 minyatür de ilk kez okuyucuyla buluşturulmuştur.

Görüntülemek için tıklayın

Ders İle Sohbet Arasında

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 9,39 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Ders İle Sohbet Arasında On Dokuzuncu Asır İstanbul’unda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri

Şemsettin Şeker

649 Sayfa / Mayıs 2003

“Saray ve Çevresi”, “Resmî Müesseseler Etrafında”, “Dinî ve İçtimâî Muhitler”, “Konaklar Etrafında”, “Mûsikî Meclisleri” isimli beş bölümden oluşan Ders İle Sohbet Arasında; yazma ve basılı pek çok kaynak eserden faydalanılarak hazırlandı. Hâtırât, tasavvuf, kelâm, felsefe, tarih kitapları ile biyografi, monografi, roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi edebî türlerin yanında hat istifleri, musiki eserleri ve mimarî unsurlardan da istifade edilerek hazırlanan eser, edebiyat-muhit münasebetlerini inceleyen bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olma özelliğini taşıyor.

Ders İle Sohbet Arasında: On Dokuzuncu Asır İstanbul’unda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri kitabında Şemsettin Şeker, sohbet meclisleri üzerinden 19. asra hâkim olan fikrî, edebî, siyasî manzaranın ayrıntılı bir fotoğrafını ortaya koyuyor.

Görüntülemek için tıklayın

Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 2,13 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu

Bülent Özaltay, Nuran Yıldırım, Murat Çekin 242 Sayfa / 2008

Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu kitabı, 8. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde, Prof. Dr. Ali Haydar Bayat anısına düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu bildirileri ve Ali Haydar Bayat Hoca’nın dostları tarafından yapılan konuşmalardan oluşmaktadır.

Sempozyumda yapılan anma konuşmaları; Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Ecz. Uğur Derman, Prof. Dr. İsmail Yakut, Hidayet Nuhoğlu, Prof. Dr. Ferruh Dinçer tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitabın dokuz bildiriden ve Prof. Dr. Ali Haydar Bayat’ın “Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu” makalesinden oluşan bildiriler bölümünde ise; Prof. Dr. Gönül Cantay, Prof. Dr. Nil Sarı, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Esin Kahya, Uzm. Dr. Şeref Eker, Prof. Dr Feza Gunergun, Prof. Dr. Zuhal Özaydın, Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Emre Dölen’in bildirileri yer almaktadır.

Görüntülemek için tıklayın

Tabibin Ahlâkı ve Bir Saatte Şifa Risaleleri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,74 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Tabibin Ahlakı ve Bir Saatte Şifa Risaleleri

Ebu Bekr Muhammed Bin Zekeriyya er-Razi

71 Sayfa / 2013

10. yüzyılda yaşayan Ebu Bekr Muhammed bin Zekeriyya er-Râzî, tabiblerin şeyhi, filozofların imamı kabul edilir. Çok sayıda telifleriyle insanlığın hizmetinde olan birçok tabibe bir lütuf olmuştur. Ibnu’n Nedim ondan bahsederken; “Zamanın ve asrının biricik, eşsiz adamıydı” der; onun en şiddetli hasımlarından Şehrezuri ise; “Şüphesiz ki Razi, tıbbda en üst seviyeye ulaşmıştır,” diyerek Razi’ye şehadet eder.

Ebu Bekr Muhammed bin Zekeriyya er-Râzî, Tabibin Ahlakı: Razi’nin Bazı Talebeleri için Yazdığı Risale isimli ilk risalesinde tabibin sahip olması gereken ahlâkı anlatıyor. Bir Saatte Şifa isimli ikinci risalesinde ise, zamanın hekimlerinin, tedavileri gereksiz yere uzattıklarını, aslında birçok hastalığın uygun tedavi ile çok kısa zamanda iyileşebileceğini açıklıyor.

Görüntülemek için tıklayın

Bitkilerle Tedavi Sempozyumu

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,45 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

5 – 6 Haziran 2010 Bitkilerle Tedavi Sempozyumu

Murat D. Çekin, Fatoş Altuncan, Arzu Yakut, Merve Z. Tınmaz

171 Sayfa / İstanbul 2011

11. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında 5-6 Haziran 2010 tarihleri arasında bitkilerle tedavi alanındaki farkındalığı arttırmak için düzenlenen “Bitkilerle Tedavi Sempozyumu”nda Anadolu halk ilaçları üzerine araştırmalar; bitkilerle tedavide güncel araştırmalar; bitkilerin tedavi amaçlı kullanımında sorunlar; tıbbi bitkilerin korunması, üretimi ve ticareti; tıbbi bitkilerin ve bitkisel ilaçların mevzuatı konularında 17 bildiri sunulmuştur.

Bitkilerle Tedavi Sempozyumu kitabı sempozyumda sunulan bildirilerin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.

Görüntülemek için tıklayın

Musa Bin Hamon

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,45 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

MUSA BİN HAMON Ve Diş Tababetine katkısı

Dr. Ahmet Zeki İzgöer

224 Sayfa / 2012

Osmanlı tıbbı alanında kütüphanelerimizde hekimler tarafından yazılmış binlerce el yazması eser bulunmaktadır. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması, ilmi bir disiplinle neşredilip yorumlanması tıp tarihçilerinin olduğu kadar başta akademik çevreler olmak üzere konuyla ilgilenen bütün kamu ve sivil kuruluşlarının görevidir. Bu çalışma, böyle bir anlayışla, geçmişle geleceğimiz arasında köprü kurarak sahip olduğumuz zenginlikleri ilim dünyasına duyurmak amacına kaynaklık etmektedir.

15. yüzyıl sonunda İstanbul'a göçen ve Sultan II. Bayezid'ın saray hekimi olan Jozef Hamon'un oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın saray hekimi Musa bin Hamon tarafından yazılan risale, diş tababetine ait değerli bilgiler içermektedir.

Görüntülemek için tıklayın

Kemâliyye(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,24 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

KEMÂLİYYE

Prof.Dr. Ali Haydar Bayat

365 Sayfa / 2007

Şeyhülislam İbn Kemâl, Dilşâd Şirvânî, Mahmûd Şirvânî gibi farklı yazarlara mal edilen bu tıp risalesi 16. yüzyıl başlarında erken Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır. İçinde, baş, göz, ağız, diş ve bel hastalıklarının tedavileri, idrar kaçırmanın nedenleri, cinsel istek ve gücü arttıran ilaçlar, makat kaşıntılarının nedenleri, şerbetlerin özellikleri ve hazırlanması, macunların faydaları ve hazırlanması, tabiplerin tavsiyeleri ve okka ile rıtılın ölçüleri yer almaktadır.

Görüntülemek için tıklayın

Neşati Yağı(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 3,5 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Neşati Yağı – Tıbbi Yağlar Üzerine Bir Risale Derviş Mehmed

Prof. Dr. Nil Sarı, Ramazan Tuğ

205 Sayfa / 2009

Osmanlı tıbbı alanında kütüphanelerimizde hekimler tarafından yazılmış binlerce el yazması eser bulunmaktadır. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması, ilmi bir disiplinle neşredilip yorumlanması tıp tarihçilerinin olduğu kadar başta akademik çevreler olmak üzere konuyla ilgilenen bütün kamu ve sivil kuruluşlarının görevidir. Bu çalışma, böyle bir anlayışla, geçmişle geleceğimiz arasında köprü kurarak sahip olduğumuz zenginlikleri ilim dünyasına duyurmak amacına kaynaklık etmektedir.

Osmanlı sarayında padişahın yemek, şerbet ve ilaçlarını hazırlayan; tadını, kokusunu ayarlayan başkullukçu Derviş Mehmed tarafından 1800’lerin başında Neşati Yağı, Tıbbi Yağlar Üzerine Bir Risale adıyla kaleme alınan bu kitap; Neşati yağı adı verilen bir merhem ile diğer tıbbi yağların etkilerini, faydalarını ve hazırlanışlarını anlatmaktadır.

Görüntülemek için tıklayın

Sünnet

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 10,8 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Sünnet İnancımız Gereği Cerrahi Müdahale

Haluk Perk Koleksiyonu

112 Sayfa / Haziran 2013

14. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin sergi konusu esasen dini ve geleneksel inancımız gereği yapılan tıbbi müdahalenin ve buna bağlı bir ritüelin işlenmesidir. Katalog hazırlanırken “Sünnet” hakkında tarihsel gelişmeler ve törenler dışında fazlaca görsel malzemenin yayınlanmadığı tespit edilmiştir. Katalogun temelini eski Türkçe Arap harfleriyle kaleme alınmış Dr. Rıza Nur’un Fenn-i Hitan isimli eseri oluşturmaktadır.

İnancımız Gereği Minik Cerrahi Müdahale: Sünnet konulu bu katalog kültür ve sağlık tarihimiz açısından önemli bir kaynaktır.

Görüntülemek için tıklayın

Tıp Tarihi(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 6,89 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Tıp Tarihi

Prof. Dr. Ali Haydar Bayat

365 Sayfa / İstanbul 2010

“İlmin vatanı yoktur, her âlimin vatanı vardır” sözünün anlattığı gibi, tıp tarihi de bir yönüyle milli olduğundan, bu konuda eser yazan kişinin, mensubu olduğu medeniyetin ve kültürün tıp tarihine biraz daha ağırlık vermesi tabiidir.

Prof. Dr. Ali Haydar Bayat’ın hazırladığı bu kaynak eserde de İslam tıbbı ile Türk tıbbındaki gelişmelere daha fazla yer verilmiştir. Tıp tarihiyle ilgili temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanan bu kitap, tıp fakültesi mensuplarına olduğu kadar, kültür ve bilim tarihi meraklılarına da tıbbın 5000 yıllık macerası hakkında bir fikir verecektir.

Görüntülemek için tıklayın

Şifa Taşları

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 10,2 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Şifa Taşları Duanın Sudaki Gizemi

Haluk Perk Koleksiyonu

160 Sayfa / Haziran 2011

Zeytinburnu Belediyesi ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin, gerçekleştirdiği “12. Geleneksel Tıp Festivali” çerçevesinde düzenlenen tematik sergi ve katalogunun 2011 yılı konusu “Şifa Tasları” olarak belirlenmiştir. Duanın Sudaki Gizemi: Şifa Tasları sergi ve katalogu ülkemizde bu konuda yapılan ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Her kültür ve inançta benzer örnekleri bulunmakla birlikte İslami dönemin şifa taslarının en erken örnekleri 12. yüzyıla dayanmaktadır.

Görüntülemek için tıklayın

Osmanlı Tılsım Mühürleri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 6,05 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Osmanlı Tılsım Mühürleri

Haluk Perk Koleksiyonu

148 Sayfa / Haziran 2010

Zeytinburnu Belediyesi ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin, gerçekleştirdiği “11. Geleneksel Tıp Festivali” çerçevesinde ilk defa festival etkinlikleri kapsamında bir de tematik sergi ve katalogu hazırlanmasına karar verilmiş ve ilk sergi konusu, “Tılsım Mühürler” olarak belirlenmiştir. Osmanlı Tılsım Mühürleri sergi ve katalogu ülkemizde bu konuda yapılan ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Osmanlı Tılsım Mühürleri sergisi katalogu, hem kültürel birikimimizin bu önemli öğesine dikkat ve ilgi çekmek, hem kültürel hayatımızı daha geniş bir perspektifle ele almak, hem de tarihi değerlerimizi sahiplenmeyi teşvik etmek açısından önemli bir fonksiyon görecektir.

Görüntülemek için tıklayın

Türk Kızılayı

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 10,3 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Felaketlerin Umut Işığı Türk Kızılayı

Haluk Perk Koleksiyonu

191 Sayfa / Haziran 2012

13. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin teması, 2011 yılında meydana gelen Van depremi sebebiyle Osmanlı döneminden beri fedakarca hizmet veren Kızılayımızı şükranla anmak için “Türk Kızılayı” olarak belirlenmiştir.

Felaketlerin Umut Işığı Türk Kızılayı sergi ve katalogunda; Kızılay’ın kuruluşu ve tarihçesi, kurumsal yapısı, faaliyetleri, savaşta ve barıştaki sağlık hizmetleri, gelir faaliyetleri, pek çoğu ilk defa gün yüzüne çıkan görsel malzemelerle anlatılmaktadır.

Görüntülemek için tıklayın

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyumu Tebliğleri

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU: 4,4 MB
DOSYA TÜRÜ:PDF

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri

İsmail Kara, Asım Öz

865 Sayfa / Aralık 2013

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyumu, 17-18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, pek çok akademisyen, şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda İslamcılık Düşüncesi, tarihten bugüne, bütün yönleriyle tartışıldı.

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum tebliğleri, Prof. Dr. İsmail Kara ve Asım Öz'ün editörlüğünde; İsmail Kara'nın konuyu ayrıntılarıyla ele alan giriş yazısıyla ve gerekli görülen konularda önemli akademisyen ve yazarlardan alınarak eklenen tebliğlerle birlikte genişletilerek kitaplaştırıldı.

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri kitabı, "Tarihsel Sürece Bakışlar", "İslam Yorumları, Sorunlar ve Siyaset", "Öncüler ve Dönüştürücüler", "Tercümeler ve Etkileri", "Dönemler ve Zihniyetler", "İslamcılık Sanat ve Edebiyat" ve "İslamcılık Tartışmaları" olmak üzere yedi bölümden oluşuyor.

Görüntülemek için tıklayın

Yâdigâr(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Yâdigâr Tabib İbn-i Şerif

M. Yahya Okutan, Doğan Koçer, Mecit Yıldız Prof. Dr. Ayten Altıntaş

458 Sayfa / 2004

Yadigâr, Tabib İbn-i Şerif'in 15. yüzyılda yazdığı değerli bir tıp kitabıdır. Bu kitap Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde, büyük bir ihtimalle 1420'li yıllarda yazılmıştır.

İbn-i Şerif Yadigâr'ı yazarken iki ana konuya ağırlık vermiştir. Bunlardan biri "sağlığı korumak" için yapılması gerekenler, ikincisi "hastalıklar ve tedavisi". İbn-i Şerif'in sağlıklı olmak ve sağlığı korumak amacı ile bilinmesi ve yapılması gerekenleri yazdığı kısımlar Yadigâr’ın 1. cildinde yer almıştı. Yadigâr’ın elinizde olan 2. cildinde "hastalıklar" bölümü ağırlıklı olarak yer almaktadır.

Yadigâr-ı İbn-i Şerif, 5. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri anısına hazırlanmıştır.

Köşe Bucak Börtü Böcek

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Köşe Bucak Börtü Böcek

Sibel Sonmaz, Halime Keskin

29 Sayfa / 2008

Çiçek'in büyükannesinin sandığından çıkan defterle başlayan bir yolculuk...
Çiçek ve arkadaşı Yusufçuk, tıbbi bitkilerin dünyasına giderek ıhlamur, kahve ağacı, fesleğen, kekik, ekinezya, papatya, nane, lavanta, ebegümeci, karahindiba, adaçayı biberiye, dut ağacı, okaliptus, çörekotu ve ısırganı dinliyor.
Çocuklarımızın tabiata bambaşka bir gözle bakmasını sağlayacak bu kitap, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Köşe Bucak Börtü Böcek Ekoloji Yaz Okulu için hazırlanmıştır.

Kitâbu'L-Müntehab Fî't-tıb

Görüntülemek için tıklayın.

Kitâbu'L-Müntehab Fî't-tıb
Abdülvehhab bir Yusuf ibn-i Ahmed El Mardanî

Prof.Dr. Ali Haydar Bayat

637 Sayfa / 2005

Anadolu'da XIII. yy'da Hekim Bereket'in TuhfeiMuharizi'yle başlayan Türkçe telif ve tercüme tıbbi eserlerin yazımı, XX. yy'daCandar, Germiyan, Aydın, Menteşe ve Osmanoğulları saraylarının teşvikiyle hızlanmış, birçok eser Türkçe'ye kazandırılmıştır.
1420 yılında Eski Anadolu Türkçesi ile kaleme alınmış, klasik dönem Osmanlı tıp kitaplarından olan Müntehab, bir Osmanlı sultanı adına yazılan ilk tıbbi eser olması yanında, hükümdarın saray kütüphanesi için hazırlanmış nüshasının elimizde olmasıyla büyük bir anlam taşımaktadır.
Kitâbu'l-MüntehabFî't-Tıbkitabında, tıbbın sınırları ve tıp teorisi, anatomi, sağlık ve hastalığın anlamı ve sağlığı bozan sebepler, nabız ve idrar çeşitleri,
sağlığı korumak ve yeniden kazanmak için alınması gereken tedbirler, baş, göğüs, karın, azalar ve derinin hastalıkları ile gıdalar yer almaktadır.

Merkez Efendi

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Merkez Efendi

Murat D. Çekin, Efsun Sertoğlu

113 Sayfa / 2012

Devrinin en önemli hekimlerinden olmasının yanı sıra âlim, takva ehli, cezbe ve mahfiyet sahibi bir zat olan Merkez Efendi Zeytinburnu’nun da simge şahsiyetlerinden birisidir.
Merkez Efendi kitabı, Merkez Efendi Hazretleri’nin hayatı, onun eseri olan mesir macunu ve Merkezefendi Külliyesi hakkında bilgi vermesi amacıyla,
Murat D. Çekin’in editörlüğünde 8. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali anısına hazırlanmıştır.

Terceme-i Cedîdefî’l-Havâssi’l-Müfrede

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Terceme-i Cedîdefî’l-Havâssi’l-Müfrede

Mehmed Bin Ali, Bülent Özaltay, Abdullah Köşe

296 Sayfa / 2006

1690’da yazılan Terceme-i Cedîdefî’l-Havâssi’l-Müfrede, o dönemde tıbbi tedavide kullanılan bazı bitkilerin özelliklerine ve etkilerine dair bilgileri içermektedir.
Bitkilerin İtalyanca, Arapça ve Türkçe isimlerinin yanı sıra resimlerine de yer verilmiş olması eserin önemini ve değerini arttırmaktadır.
7. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali anısına yayınlanan bu kitabın tıbbi bilimler ve kültür tarihimizle ilgili bilgi birikimimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz

Son Kale Çanakkale.-VCD

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Son Kale Çanakkale.-VCD

Ahmet Okur

Çanakkale Savaşı’nı, uzun bir araştırma ve uzmanların katılımlarıyla, kronolojik sırayla anlatan Son Kale, uzun metrajlı bir belgesel.
Hem çeşitli kaynaklardan derlenmiş arşiv görüntüleri, hem de yüzlerce figüran ve usta oyuncularla tekrar çekilmiş canlandırmalarla, çok kanlı çatışmalara sahne olmuş Gelibolu savunması perdeye yansıtılıyor.
Yönetmen Ahmet Okur’un, 10 kişilik bir araştırma ekibiyle birlikte derinlemesine incelediği konuyu beyazperdeye taşırken,
dramatik etkiyi arttırmak için kullandığı özgün müzikleri ise Ali Otyam hazırladı.

Sürgün ve Ölüm(TÜKENDİ)

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Sürgün ve Ölüm - Bir Göç Hikayesi

Ahmet Okur

Mayıs 2003

Türklerin başta Balkanlar olmak üzere Kafkasya, Kırım ve Doğu Türkistan′dan tehciri, ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışmayla dile geliyor.
Sürgün ve Ölüm adını taşıyan bu belgeselde, Osmanlı′nın son 150 yıllık döneminde soykırım, baskı ve işkence yapılarak göçe zorlanan insanların dramı anlatılıyor.
Ahmet Okur’un yönetmenliğini yaptığı Sürgün ve Ölüm, dillerini, dinlerini, namuslarını korumak için yüz yıllardır yaşadıkları topraklardan sürülen
insanlarımızın, acılarla, ihanetlerle, işkencelerle dolu “göç”ünü, belgeler ve tanıklarıyla anlatan çarpıcı bir belgesel film.

Zeytinburnu Rehberi

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Zeytinburnu Rehberi - Türkçe ve İngilizce

Zeytinburnu Rehberi - Türkçe ve İngilizce

146 Sayfa / 2011

Tarihi değeri bulunan birçok eserin ve modern yapıların çağdaş bir anlayışla düzenlendiği kentsel bir kimliğe sahip olan Zeytinburnu, her geçen gün hak ettiği ilgiye biraz daha fazla kavuşuyor.
Bu sebeple hem Zeytinburnulular hem de yerli ve yabancı turistler için Zeytinburnu’nun geçmişten bugüne serencamının kısaca anlatıldığı, bölgenin stratejik ve iktisadi önemine vurgu yapan bir gezi rehberi hazırlamak ihtiyacı hâsıl olmuştur.
Zeytinburnu Rehberi, “Geçmişten Günümüze Zeytinburnu”, “Zeytinburnu’nun Sosyal ve Coğrafi Dokusu”, “Zeytinburnu’nda Nereler Gezilir Neler Görülür”,
“Zeytinburnu’nda Ne Yenir”, “Zeytinburnu Adres ve Telefon Rehberi” bölümlerinden oluşmaktadır.

Avrupa Birliği Düzeyinde Göç, Entegrasyon ve Yerel Yönetimler

Görüntülemek için tıklayın DOSYA BOYUTU:
DOSYA TÜRÜ:

Avrupa Birliği Düzeyinde Göç, Entegrasyon ve Yerel Yönetimler

Prof. Dr. Sedat Murat, Zehra Taşkesenlioğlu

164 Sayfa / Ekim 2009

“Göç ile Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonu için Belediyeler Arası Diyalog Projesi”, özellikle uluslar arası göç konusunda ilkeler ve kalıcı politikalar geliştirmek zorunluluğuyla artık kaçınılmaz biçimde karşı karşıya olan Avrupa Birliği’yle göç konusundaki ilk ciddi ortak çözüm geliştirme girişimi olarak da okunabilir.
Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Avrupa Birliği Düzeyinde Göç, Entegrasyon ve Yerel Yönetimler, üç ana başlık altında ele alınmıştır.
Birinci bölümde “Göç ve Entegrasyon Kavramları” incelenmiş; ikinci bölümde, AB ve Avrupa’daki uluslararası kuruluşların göç ve entegrasyon konusundaki yaklaşımları üzerinde durulmuş,
son bölümde ise AB ülkelerinde ulusal ve yerel düzeyde uygulanan göçmen ve entegrasyon politikaları ele alınmıştır.